Каматни стапки на денарски штедни влогови од 01.10.2015 година

Традиционални штедни
влогови во денари
Каматна стапка
на годишно ниво
1. Депозити по видување
0.02%
2. Орочени депозити
1 месец 0.08%
3 месеци 0.70%
4 месеци 0.70%
6 месеци 1.20%
8 месеци 1.20%
12 месеци 2.20%
14 месеци 2.20%
15 месеци 2.20%
24 месеци 3.30%
36 месеци и повеќе 3.50%
Детско штедење Каматна стапка
на годишно ниво за денари
Каматна стапка
на годишно ниво за ЕУР
1.Орочени депозити
12 месеци 2.30% 1.30%
24 месеци 3.40% 2.10%
36 месеци и повеќе 3.60% 2.40%
Отворен штеден влог Каматна стапка
на годишно ниво
За предвремено подигнат износ

По видување во ден. 1.00% 250 ден. за второ подигнување во месецот
На 12 месеци во ден. 1.90% 1.00%
На 12 месеци во ЕУР 0.50% 0.10%
Напомена:
При пресметувањето на каматите на депозитите се применува пропорционалната метода.
Информации на тел.:

Битола 047 207 510

Каматни стапки на девизни штедни влогови од 31.10.2016 година
*Постоечките девизни депозити со одредена рочност, можат да служат како обезбедување по кредит за физичко или правно лице
I. Девизни штедни влогови (каматата се пресметува на годишно ниво и се исплаќа во девизи)
Валута По видување 1 3 4 6 8 12 Отворен штеден влог на 12 месеци 14 15 24 36
Евро (ЕУР) 0,02% 0,06% 0,20% 0,20% 0,40% 0,40% 1,20% 0,50% 1,20% 1,20% 2,00% 2,30%
Американски долар (УСД) 0,02% 0,05% 0,08% 0,08% 0,20% 0,20% 0,40% / / / 0,70% 0,80%
Швајцарски франк(ЦХФ) 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% / / / 0,02% 0,02%
Австралиски долар (АУД) 0,03% 1,20% 1,50% 1,50% 1,90% 1,90% 2,40% / / / 2,80% 3,10%
Канадски долар(ЦАД) 0,05% 0,10% 0,20% 0,20% 0,40% 0,40% 1,00% / / / 1,40% 1,60%
Други валути 0,05% 0,07% 0,10% 0,10% 0,15% 0,15% 0,60% / / / 0,80% 1,00%
*прикажаните каматни стапки се номинални каматни стапки на годишно ниво
Информации на телефон:
Битола 047 207 543
Експозитури:

Битола 047/207-505
Битола 070/390-695
Д.Хисар 047/202-171
Скопје 070/210-632
Битола 070/391-209
Ресен 047/455-490
Скопје 072/228-859
Струмица 071/317-211
Скопје 072/228-873
Скопје 070/391-182
Тетово 071/317-190
Скопје 072/211-159
Охрид 070/391-184
Кавадарци071/287-603
Скопје 070/321-674
Велес 071/344-792
Скопје 070/244-351
Гевгелија 070/306-309
Прилеп 071/259-934