Редовното денарско  штедење се однесува на сите видови депозити во денари. 

• Периоди на штедење - 15 дена, 1, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 24, 36 месеци и повеќе
• Пресметка на камата - годишно, со променливи годишни каматни стапки кои се пресметуваат по пропорционална метода
• Каматата се исплаќа во истата валута како депозитот • Исплата на камата: - на крај на период, со месечна пресметка на каматата која се додава на главниот влог - месечна исплата на каматата на трансакциска сметка по барање на клиентот

Повлекување на депозитот пред претходно поставениот период на штедење (предвремено разорочување).
Предвременото разорочување е строго регулирано и лимитирано со интерни процедури. Во случај на предвремено разорочување се исплаќа каматата по видување за целиот влог.


по видување

0.02%

1 месец

0.08%

3 месеци

0.70%

4 месеци

0.70%

6 месеци

1.20%

8 месеци

1.20%

12 месеци

2.20%

14 месеци

2.20%

15 месеци

2.20%

24 месеци

3.30%

36 месеци

3.50%