Критериуми
Минимален задолжителен влог: 6.000,00 мкд
Валута: МКД
Рок на орочување: 15 месеци
Исплата на камата:  антиципативнo, на денот на уплата на влогот
Можност за разорочување:  Депонентот не може да располага со орочениот штеден влог пред истекот на договорениот рок на орочување. Во случај на потреба на Депонентот, може да поднесе писмено барање за предвремено разрочување на средствата од депозитот за исклучителни случаи, за итни и вонредни потреби, во тој случај Банката ќе го разорочи депозитот со тоа што на Депонентот ќе му ја исплати разликата, намалена за однапред исплатената камата, ќе му наплати надомест* за разорочување на влогот, а клиентот ќе добие камата по видување до денот на предвремено разорочување на влогот.

Рок на орочување Каматана стапка**
Денари 15 месеци 1,24%

Напомена: Овој тип на депозит неможе да се искористи како обезбедување за кредит

**Каматните стапки се однесуваат на целиот период